přírodní atraktivity

V oblasti se nachází hned několik malých chráněných území. Nejvýznamnější je národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály a přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina.

Jak uvádí Malíček ve své stati o květeně středního toku Vltavy, pochází právě ze středního Povltaví jedna z nejstarších floristických prací v Čechách. Publikoval ji Franz Willibald Schmidt v roce 1790. Mimo jiná místa navštívil v dnešní době významnou národní přírodní rezervaci Drbákov – Albertovy skály, odkud uvádí hojný výskyt tisu, který se později stal hlavním motivem k vyhlášení chráněného území.

Jak dále uvádí Malíček, řeka Vltava sehrává významnou roli v charakteru české přírody. Slouží jako migrační cesta a spojení mezi teplomilnou (xerotermní) středočeskou pánví a chladnými pohořími na jihu Čech, podmiňuje geomorfologii v blízkosti jejího kaňonu a funguje jako důležité regionální centrum biodiverzity. Přírodě blízká společenstva nebo ekosystémy jsou zde doposud zachovány do značně míry původní. Bohužel se z původního kaňonovitého údolí Vltavy do současnosti zachovala jen část. Výstavba přehrad nevratně pozměnila charakter řeky. Zcela se zlikvidovala společenstva vodních rostlin a pobřežní porosty, zatopena byla výrazná plocha skalních stepí, teplomilných doubrav, reliktních borů a suťových lesů. U vodního díla orlík byly před jeho zatopením provedeny podrobné přírodovědecké průzkumy zátopové oblasti. Před napuštěním Slapské a Kamýcké přehrady se tomu tak bohužel nestalo.

Přirozené případně původní vegetace se díky rozsáhlé antropogenní činnosti zachovala jen na těžko přístupných svazích nad řekou. Pokud ovšem i tato místa nebyla využívána například k pastvě koz.

  • Drbákov – Albertovy skály (NPR)

Lokalita Drbákova-Albertových skal leží v esteticky působivém úseku kaňonu Vltavy a je jednou z nejlepších ukázek zachovalých přirozených ekosystémů údolí středního toku Vltavy. Vegetace je dosti odlišná podle tvaru, orientace svahů vůči světovým stranám a podle hloubky půd. Projevuje se také vliv geologického podkladu. Nalezneme zde rozsáhlý komplex skalních stepí a zejména bohatou populaci čítající několik set exemplářů chráněného tisu červeného. Je zde však zastoupeno i mnoho jiných chráněných rostlin. Zastoupení fauny je také široké a zajímavé. Výčtem mlok svkrnitý, kriticky ohrožená ještěrka zelená, užovka hladká, užovka obojková, krahujec obecný, výr velký, také vydra říční.

Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v úseku mezi rekreačními středisky Oboz a Častoboř, případně v blízkosti obce Nalžovické podhájí. Roku 1933 byla lokalita na strmém svahu vrchu Drbákova vyhlášena jako chráněné území. Roku 1978 byla k této oblasti připojena oblast Albertových skal. Od roku 2008 bylo území vyhlášeno jako národní přírodní rezervace. Nejnižší bod je v nadmořské výšce 270 m a nejvyšší v 474 m. Lokalita spadá pod správu CHKO Blaník. Národní přírodní rezervace je přístupná pouze pěšky po poměrně fyzicky obtížné naučné stezce.

  • Střední Povltaví u Drbákova

Jak je uvedeno na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2015), jsou zde lesy svazu Tilio-Aerion na svazích, sutích a v roklích; evropská suchá vřesoviště; panonské skalní trávníky; středoevropské silikátové sutě; dubohabřiny.

  • Vymyšlenská pěšina (PR)

Na Vymyšlenské pěšině dominují teplomilné doubravy na jižních svazích Slapského přehradního jezera, na levém břehu mezi Smilovicemi a Živohoští. Území bylo v roce 1989 vyhlášeno přírodní rezervací. Od roku 1999 vede z obce Chotilsko naučná stezka.

  • Hrdlička – Ždáňská hora (NATURA 2000)

Na internetových stránkách obce Buš (2012) je uvedeno, že výměra ochranného pásma činí cca 7,23 ha. Důvodem územní ochrany je zachování, popřípadě i rozšíření vhodných biotopů pro hlavní předmět ochrany, populaci přástevníka kostivalového (motýl), který je evropsky významným druhem. Je zde také hnízdiště Výra velkého a dalších zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. Lokalita byla zařazena do evropského seznamu roku 2012.

  • Kobylí dráha (PR)

Nachází se na pravém břehu Vltavy na Štěchovické přehradě v blízkosti obce Hradištko. Jako památková rezervace vyhlášeno roku 1989.

Dle internetové prezentace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2015) jsou důvodem ochrany přirozená společenstva vltavského kaňonu – zakrslé a suťové doubravy, suťové habřiny a fragmenty skalních stepí s výskytem řady ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

  • Medník (NPP)

Rezervace byla vyhlášena roku 1933. Dle internetových stránek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2015) jsou důvodem ochrany zejména habrové doubravy s výskytem kriticky ohroženého kandíku psího zubu, pro nějž je Medník jedinou lokalitou v Čechách a zároveň je jeho severní hranicí výskytu. Zajímavý je také výskyt klokoče zpeřeného a tisu červeného. Z fauny se zde vyskytuje poměrně silná populace mloka skvrnitého. Územím vede naučná stezka jež byla zrekonstruována v roce 2009.